به گزارش روابط عمومی ایرنا، در نشست معاون خبر سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی با مدیران کل اخبار و تعدادی از متخصصان حوزه عکس، موضوع آماده سازی و انتشار کتاب سال عکس ایرنا بررسی و مقدمات اجرایی آن فراهم شد.

این کتاب در برگیرنده مهم‌ترین وقایع خبری و برترین عکس‌های خبری و مستند خبرگزاری ایرنا در سال ۹۷ خواهد بود. در فرایند انتخاب رویداد‌ها، تمامی واحدهای خبری سازمان اعم از بخش های مرتبط با اخبار ملی، محلی و بین‎المللی مشارکت می کنند .

انتشار کتاب عکس سال، برای اولین بار در سازمان خبرگزاری تجربه می‌شود و اداره کل اخبار چندرسانه‌ای وظیفه گردآوری نظرات و آماده‌سازی نهایی این کتاب عکس را بر عهده دارد.

این کتاب با رویکرد ثبت زحمات همکاران خبرگزاری،  همچنین اشاعه هنر عکاسی خبری در قالبی بدیع منتشر خواهد شد.

* رع *