به گزارش روابط عمومی ایرنا، سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در این حکم انجام امور ذیحسابی خبرگزاری ایرنا را به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ به مسعود وصلتی محول نمود.

در این حکم اجرای مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور و توجه به مفاد آیین رفتار حرفه ای ذیحسابان و سوگندنامه ضمیمه آن مورد تاکید قرار گرفته است .

 

*رع*