به گزارش روابط عمومی ایرنا، در این کارگاه آموزشی، کلیات موضوع بهره وری و فرآیند کار از مرحله حساس سازی و فرهنگ سازی تا مرحله تدوین «روندنما» و سند ارتقای بهره وری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

در این کارگاه که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، مباحثی همچون نحوه بومی سازی مفهوم بهره وری، شاخص ها و مدیریت عملکرد و شناسایی زمینه های بهبود بهره وری در ایرنا تبیین شد.

«بابک گودرزی نژاد » مدیر پروژه بهره وری و مدرس دوره در این ارتباط اظهار داشت: قصد داریم در ادامه این کارگاه، کارهای عملیاتی واحدها را مورد بررسی قرار  دهیم و از درون آنها زمینه های بهبود بهره وری را استخراج کنیم .

این کارگروه در راستای اجرای بند الف ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه و برنامه نهم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم ) و در راستای گام دوم برنامه راهبردی ایرنا (ایرنا۱۴۰۰) و انجام برنامه های بهبود کیفیت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی تشکیل شده است .

*رع *۱۶۹۳