زمان ثبت نام : ۹۸/۰۴/۲۴ تا ۹۸/۰۴/۲۶
زمان دسترسی به فایل آموزشی :۹۸/۰۴/۲۵
تاریخ آزمون : ۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۹ تا ۱۶:۳۰
شرایط شرکت در دوره : کارکنان رسمی ، پیمانی و کارمعین

*رع*۱۷۱۰