به گزارش روابط عمومی ایرنا، در این حکم آمده است:
نظر به شایستگی و تجربه جنابعالی در حوزه آموزش خبر و توانمند سازی و بهسازی نیروی انسانی، جنابعالی را به عنوان ” رئیس گروه آموزش و بهسازی نیروی انسانی ” سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی منصوب می نمایم
از جمله وظایف شما بررسی و تعیین اهداف و استراتژی های آموزش و توانمند سازی کارکنان سازمان، بررسی و تأیید نهایی برنامه های آموزشی کارمندان و مدیران سازمان در کمیته ، اعم از برنامه های سالانه و پنج ساله، تصمیم گیری در خصوص دوره های آموزشی ملی و منطقه ای سازمان ، بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آموزش، بررسی و تأیید دستورالعمل ها و رویه های آموزشی می باشد.
موفقیت شما را در پیشبرد امور و تحقق نهضت اموزشی در ایرنا از ایزد منان خواهانم.
مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی