زمان برگزاری دوره: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷-۱۳۹۸/۰۸/۲۹

ساعت برگزاری: ۱۰-۱۲

محل تشکیل کلاس: سالن کنفرانس

نکته ها:

  • در کلاس ها حضور و غیاب می شود.
  • بعداز شرکت فعال در کلاس های یادشده، امتیاز و گواهی شرکت در دوره برای شرکت کنندگان محاسبه خواهد شد.