زمان ثبت نام : ۹۹/۰۲/۰۸ تا ۹۹/۰۲/۱۵
زمان دسترسی به فایل آموزشی :۹۹/۰۲/۰۹
تاریخ آزمون : ۹۹/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴ تا ۰۹
شرایط شرکت در دوره : کارکنان رسمی ، پیمانی و کارمعین

 

 

*رع*۱۷۱۰