زمان ثبت نام : ۹۹/۰۴/۰۹ تا  ۹۹/۰۴/۱۶

زمان دسترسی به فایل آموزشی : ۹۹/۰۴/۱۰

تاریخ آزمون : ۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰۹ تا ۱۴

شرایط شرکت در دوره : کارکنان رسمی ، پیمانی و کارمعین

رع/۳۲۳۷