در سطح ستاد وزارتخانه،ادارات کل استانها و سازمانهای وابسته

زمان شروع مسابقات:۲۹ آبانماه

پایان مسابقات ۳۰ آذرماه

اطلاعات تکمیلی در سایتhttp://marouf.farhang.gov.ir