بانوان توانمند در عرصه های فرهنگی، هنری می توانند جهت هماهنگی و معرفی بیشتر در تهیه این محتواهای آموزشی با  شماره تماس  ۳۳۴۵-۳۸۵۱ خانم میرزایی و ۳۸۵۱۳۳۶۲ خانم رهبرزارع تماس حاصل نمایند.