متن کامل این بخشنامه که روز چهارشنبه – ۵ دی – در اختیار روابط عمومی ایرنا قرار گرفت، چنین است:

 

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 

 

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۹۷/۰۷/۱۰ با توجه به استعلامات متعدد دستگاههای اجرایی و به منظور ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قرارداد انجام کارمعین و همچنین ساماندهی و استفاده بهینه از توانمندیهای این دسته از نیروها در دستگاههای اجرایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

 

۱ – به کارگیری نیروهای قرارداد انجام کار معین جدید موضوع تبصره ماده ( ۳۲ ) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام وظایف پستهای سازمانی در دستگاههای اجرایی منوط به رعایت شرایط احراز شغل و سایر ضوابط مربوط می باشد.
دستگاههای اجرایی موظفند به ازای تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین از مجموع پستهای بلاتصدی خود مسدود نموده و تعداد و عناوین پستهای مسدودی را به این سازمان اعلام نمایند.

۲ – برای اخذ مجوز به کارگیری نیروی قرارداد انجام کار معین، دستگاههای اجرایی باید عنوان پستی که مقرر است وظایف آن به نیروی قراردادی واگذار گردد، به همراه عنوان شغلی که پست در آن تخصیص یافته است را برای تطبیق با شرایط احراز به این سازمان اعلام نمایند.

۳ – وظایفی که بر اساس قرارداد منعقده به نیروهای قرارداد انجام کار معین محول می گردد، در طول مدت قرارداد در دستگاه اجرایی ذیربط قابل تغییر نمی باشد.

۴ – جابجایی نیروهای قرارداد انجام کار معین دارای شماره شناسه از دستگاههای اجرایی که تعداد این دسته از نیروهای مازاد بر ده درصد پستهای سازمانی مصوب است به سایر دستگاههای اجرایی مشمول که تعداد نیروهای قرارداد انجام کارمعین موجود آنها کمتر از ده درصد پستهای سازمانی مصوب است با موافقت دستگاههای اجرایی مبدا و مقصد و در بستر سامانه کارمند ایران و با رعایت شرایط احراز شغل مربوطه و سایر مقررات از جمله تأمین اعتبار در دستگاه مقصد بر اساس ضوابط مربوط بلامانع می باشد. بدیهی است در صورت انطباق شرایط احراز شماره شناسه فرد جابجا شده از دستگاه مبدأ باطل و شماره شناسه جدید برای وی در دستگاه مقصد توسط سامانه کارمند ایران تولید و صادر خواهد شد.

تبصره: جابجایی کارمندان قرارداد انجام کار معین دارای شماره شناسه از دستگاههای اجرایی مشمول به سایر دستگاههای اجرایی مشمول قانون که واجد شرط مندرج در صدر این بند نباشند، در موارد خاص صرفاً برای سمتهای مدیریتی ضمن رعایت شرایط احراز با درخواست بالاترین مقام دستگاه مقصد، موافقت دستگاه مبدأ و تأیید این سازمان امکانپذیر خواهد بود.

۵ – مدت و نحوه ذخیره مرخصی استحقاقی نیروهای قرارداد انجام کارمعین بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

۶ – اضافه کار پرداختی به نیروهای قرارداد انجام کارمعین مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد.