زمان ثبت نام : ۱۱ / ۱۰ / ۹۷ تا ۱۵ / ۱۰ / ۹۷
تاریخ آزمون : ۲۵ / ۱۰ / ۹۷
ساعت آزمون : ۱۶:۰۰ – ۹:۰۰
شرایط شرکت در دوره:
– کارکنان رسمی، پیمانی و کارمعین
سایت ثبت نام : Jam.irna.net