زمان ثبت نام : ۹۷/۱۱/۰۸ تا ۹۷/۱۱/۱۳

زمان دسترسی به فایل آموزشی :۹۷/۱۱/۰۹

تاریخ های آزمون: ۹۷/۱۱/۲۸ ، ۹۷/۱۱/۲۹ ، ۹۷/۱۱/۳۰

ساعت آزمون :۱۷:۰۰-۲۴:۰۰

شرایط شرکت در دوره :
– کارکنان رسمی ، پیمانی و کارمعین
سایت ثبت نام : jam.irna.net