زمان ثبت نام : ۹۸/۰۲/۲۳ تا ۹۸/۰۲/۲۸
زمان دسترسی به فایل آموزشی :۹۸/۰۲/۲۴
تاریخ آزمون :۹۸/۰۳/۰۶ – ۹۸/۰۳/۰۷ – ۹۸/۰۳/۰۸ ساعت ۱۷تا ۲۴
شرایط شرکت در دوره : کارکنان رسمی ، پیمانی و کارمعین