زمان ثبت نام : ۹۸/۰۲/۲۳ تا ۹۸/۰۲/۲۸
زمان دسترسی به فایل آموزشی :۹۸/۰۲/۲۴
تاریخ آزمون : ۹۸/۰۳/۰۸ ساعت ۹ تا ۱۶
شرایط شرکت در دوره : کارکنان رسمی ، پیمانی و کارمعین