زمان ثبت نام : ۹۸/۰۳/۲۱ تا ۹۸/۰۳/۲۵
زمان دسترسی به فایل آموزشی :۹۸/۰۳/۲۲
تاریخ آزمون : ۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۹ تا ۱۶
شرایط شرکت در دوره : کارکنان رسمی ، پیمانی و کارمعین