داود عامری امروز چهارشنبه‌ ‌در دیدار مدیرعامل خبرگزاری ایرنا یکی از دغدغه‌های این مجمع را کم‌توجهی برخی رسانه‌ها به جریان مدنی و نخبگی عنوان و بر تغییر و تحول نگرش رویکرد آنها بر جریان مدنی و نخبگی تاکید کرد.