نشست نخست با عنوان «نظریه های اجتماعی انقلاب اسلامی ایران» میزبان دکتر جوادی یگانه (مدیر پنل)، دکتر پارسانیا، دکتر فیاض، دکتر جلایی پور، دکتر حاضری و دکتر طالبان بود.

نشست دوم، «روایت جامعه شناسانه نسل انقلاب از انقلاب و دانشگاه» نام داشت که در آن، دکتر حسینی (مدیر پنل) بود و دکتر جمشیدی ها، دکتر خانیکی، دکتر بابایی و دکتر معیدفر صحبت کردند.

«خوانش اجتماعی جامعه پساانقلابی» عنوان نشستی بود که مدیریت آن را دکتر سیدضیاء هاشمی استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) بر عهده داشت. دکتر اباذری، خانم دکتر شریعتی، دکتر آزاد ارمکی و دکتر سراج زاده دیگر سخنرانان این پنل بودند.

نشست چهارم تحت عنوان «رویکردهای اقتصادی در انقلاب اسلامی ایران» شاهد حضور دکتر سعیدی (مدیر پنل)، دکتر مومنی، دکتر سبجانی و دکتر امیدی بود.

«شهر و انقلاب» پنجمین نشست همایش خوانش اجتماعی انقلاب اسلامی بود که در آن، دکتر ایمانی جاجرمی، دکتر ریاضی، دکتر فکوهی، دکتر نصیری و دکتر پرویز اجلالی سخنرانی کردند.

آخرین نشست هم با عنوان «روایت جامعه شناسانه نسل پس از انقلاب از انقلاب» میزبان دکتر آرمان ذاکری ، خانم دکتر سمیه توحیدلو، آرمین امیر و دکتر محمد روزخوش بود که در ساعت ۲۰ به پایان رسید.