پیشکسوتان بزرگوار با کوشش و همت کانون بازنشستگان و همراهی مدیریت عالی ایرنا صفحه بازنشستگان در زیر مجموعه سایت روابط عمومی ایرنا راه اندازی شد.

این صفحه مختص مطالب و گزارش های مربوط به بازنشستگان می باشد و ارسال مطالب آن بر عهده ۳نفر از اعضای هیات مدیره کانون است.

پیشسکوتان محترم می توانند خاطرات، دستاوردهای عملی، هنری، پژوهشی، ورزشی، مطالب منتشره در مطبوعات و … در اختیار کانون قرارداده تا با نام شما پیشکسوت درصفحه بازنشستگان بر روی اینترنت قرار گیرد.

همچنین ازمعاونت فنی سازمان و زیر مجموعه این معاونت  برای تدوین و راه اندازی صفحه بازنشستگان تشکر وقدردانی میشود.

“کانون بازنشستگان ایرنا”