به گزارش روابط عمومی ایرنا، متن حکم مدیرعامل سازمان، به شرح زیر است:

جناب آقای حیدر سرایانی
نظر به تعهد، دانش و توان حرفه ای شما و به پیشنهاد معاون محترم خبر به موجب این ابلاغ به عنوان ” رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)” منصوب می شوید. انعکاس شایسته رویدادهای استان به منظور تقویت امید و اعتماد اجتماعی، هدفمندسازی اخبار تولیدی، پوشش دقیق، جامع و به موقع تحولات و رویدادها، فعالیت برنامه محور، بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی و نخبگان استان و استفاده مناسب از فناوری های خبری از جمله ماموریتهای شما است. امیدوارم با اتکا به برنامه راهبردی ایرنا و استفاده از ظرفیت استانی، در ارائه تولیدات مبتنی بر تقاضا و نیاز جامعه و ارتقای منزلت و موقعیت ایرنا موفق باشید
سید ضیاء هاشمی