به گزارش روابط عمومی ایرنا، متن حکم مدیرعامل سازمان، به شرح زیر است:

جناب آقای علیرضا حسن زاده 

با توجه به تعهد و تجربه جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” مسئول خبرگزاری جمهوری اسلامی دفتر گناباد “ منصوب می شوید.

پوشش دقیق، جامع و به موقع تحولات و رویدادها، فعالیت برنامه محور و تمرکز بر مسائل اجتماعی و فرهنگی در گزارش های تولیدی از جمله ماموریت های شما در دوره مسئولیت است .

 

محمدرضا نوروزپور 

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) 

 

 

*رع*۱۷۱۰