به گزارش روابط عمومی ایرنا، متن حکم دکتر هاشمی، چنین است:

برادر ارجمند جناب آقای پدرام الوندی
معاون محترم خبر

با سلام
نظر به پایان ماموریت جناب آقای داریوش جهان بین که در دوره یک ساله همکاری به عنوان مدیرکل پژوهش خبرگزاری جمهوری اسلامی منشا خدمات شایانی بودند، مقتضی است تا انتخاب مدیرکل مربوطه سرپرستی این حوزه را عهده دار شوید .

ضمناً لازم می دانم از زحمات آقای جهان بین، تشکر و تداوم توفیقات شما و ایشان را آرزو نمایم .

سید ضیاء هاشمی
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

داریوش جهان بین به عنوان مامور با ایرنا همکاری داشت که در پایان دوره یک ساله ماموریت، به سازمان متبوع خویش بازگشت.

*رع*۱۵۵۱