مدیر عامل

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرعامل علی نادری ۸۲۹۲۵۱۱۰-۱۲ ۸۸۹۰۷۰۵۵-۶ ۸۸۹۰۵۰۶۸

حوزه ریاست و روابط عمومی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیر کل منصور فلسفی ۸۲۹۲۵۱۱۰ ۸۸۹۰۲۸۷۵ ۸۸۹۰۵۰۶۸
رئیس گروه روابط عمومی سید محمدرضا مدرسی ۸۲۹۲۵۱۵۱ ۸۸۷۰۶۹۱۰ ۸۸۹۰۲۳۷۵
رئیس گروه روابط بین الملل زمان رضاخانی ۸۲۹۲۵۱۷۰ ۸۸۸۹۱۲۴۰ ۸۸۸۹۲۹۶۴
رئیس گروه حقوقی و بازرسی کبری مقدر ۸۲۹۲۵۱۹۰ ۸۸۹۰۷۰۵۰
مدیر هسته گزینش رضا خوش لهجه ۸۲۹۲۳۳۰۱ ۸۸۸۹۴۴۰۵

دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل احمد فرهانی ۸۲۹۲۳۵۵۰
معاون مدیر کل منصوره خلیلی ۸۲۹۲۳۵۶۰
رئیس گروه برنامه‌ریزی و بودجه محمد ریخته گر ۸۲۹۲۳۴۰۷
رئیس گروه تشکیلات و بهبود سیستم‌ها و روش‌ها عرفان رنجبر ۸۲۹۲۳۵۷۰
رئیس گروه تحول اداری و ارزیابی عملکرد بیتا سپهرخوی ۸۲۹۲۳۴۳۹
رئیس گروه آموزش و بهسازی نیروی انسانی ۸۲۹۲۳۲۶۶

اداره کل حراست

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل آقای فرهنگ ۸۲۹۲۵۱۶۱ ۸۲۹۲۵۱۶۱ ۸۸۹۰۸۰۵۸

معاونت خبر

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
معاون خبر کامران قبادی ۸۲۹۲۴۰۰۳ ۸۸۹۰۳۰۵۰ ۸۸۵۵۰۶۹۶

اداره‌کل اخبار داخلی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل کتایون لامع زاده ۸۲۹۲۴۱۰۴ ۸۸۹۰۸۰۵۰ ۸۲۹۲۴۳۸۳
معاون حسن حسین زاده ۸۲۹۲۴۱۰۵
معاون احمدعلی نساجی ۸۲۹۲۳۳۴۷
سردبیر گروه اخبار سیاسی و مجلس داود مرادپور ۸۲۹۲۴۱۶۰ ۸۸۹۰۳۰۵۲ ۸۸۸۹۱۸۹۱
سردبیر گروه اخبار اقتصادی میثم طاهری ۸۲۹۲۳۲۰۶ ۸۸۹۰۳۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار اجتماعی امید غیاثوند ۸۲۹۲۳۲۱۷ ۸۸۹۰۳۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
رئیس گروه اخبار فرهنگی – هنری فائزه طاهری ۸۲۹۲۳۲۰۴ ۸۸۸۹۵۹۰۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار ورزشی سید جواد بشیری ۸۲۹۲۳۲۱۸ ۸۸۹۰۳۰۵۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار سبک زندگی زینب کارگر ۸۲۹۲۳۲۲۸ ۸۸۸۹۱۸۹۳ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه دانشگاه و آموزش ناهید شفیعی ۸۲۹۲۳۲۴۵ ۸۸۹۰۱۲۳۹

اداره‌کل اخبار خارجی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست رضا خوش لهجه یزدی ۸۲۹۲۴۱۰۳ ۸۸۹۰۴۲۴۶ ۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون (برون مرزی) محمدحسن دوستارگان ۸۲۹۲۴۳۵۸
معاون (منطقه‌ای) ۸۲۹۲۴۴۴۵
سردبیرگروه اخبار حوزه اروپا و آمریکا محمدرضا منافی ۸۲۹۲۴۴۳۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار خاورمیانه و آفریقا محمد علی حیدری‌هایی ۸۲۹۲۴۴۱۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار آسیا و اقیانوسیه علی نصیری ۸۲۹۲۳۲۹۴ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار انگلیسی وحیده اصغر دینداری ۸۲۹۲۳۲۳۲ ۸۸۹۰۸۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار عربی سید شاپور حسینی ۸۲۹۲۳۲۳۴ ۸۸۹۰۸۰۵۳ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار برون مرزی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۸۹۲۱۳۵ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۱ سیدعزیز موسوی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۲ علیرضا ارشادی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۳ مهدی نعمتی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹

اداره‌کل اخبار چندرسانه‌ای

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست

محمد امین سلیمی

۸۲۹۱۷۰۰۲ ۸۸۹۲۲۵۹۸ ۸۸۹۲۲۵۹۳
معاون سوسن آذیش ۸۸۹۲۷۱۰۲
معاون شهربانو جمعه ۸۲۹۲۷۱۰۳
سردبیر گروه تولید عکس اکبر توکلی ۸۲۹۲۴۴۲۵ ۸۸۹۲۲۵۹۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره تولید فیلم داود حسینی ۸۲۹۲۷۱۴۸ ۸۸۹۲۲۵۹۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد دیداری و شنیداری مریم دلیری همپا ۸۲۹۲۴۳۷۳ ۸۲۹۲۴۳۷۳ ۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه فرآورده‌های نوین خبری فاطمه قناد قرصی ۸۸۹۲۲۵۹۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد نوشتاری ۸۲۹۲۳۳۴۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳

دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست محمد رستم پور ۸۲۹۲۴۶۰۱
معاون مدیرکل داود میاندهی ۸۲۹۲۳۴۵۴
سردبیر گروه نظر سنجی عصمت سلیمانی ۸۲۹۲۳۳۷۴ ۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه تحقیق، تفسیر و پژوهش‌های خبری مریم شفیعی ۸۲۹۲۴۳۴۴ ۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه اطلاع رسانی و خدمات پژوهشی مهسا شریفی ۸۲۹۲۳۳۴۰ ۸۸۹۰۸۰۵۷ ۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه نشریات خبری داود پورصحت ۸۲۹۲۳۳۵۵ ۸۲۹۲۳۲۶۳

اداره‌کل اخبار استان‌ها

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل فاطمه نوری جهانگرد ۸۲۹۲۴۳۰۱ ۸۸۹۰۳۰۵۴ ۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون ۸۲۹۲۴۳۰۱
معاون سید سعید حسینی ۸۲۹۲۳۴۱۶
سردبیر گروه اخبار استان‌ها سجاد خسروانیان ۸۲۹۲۳۲۰۲ ۸۸۹۰۳۰۵۵ ۸۸۸۹۱۸۹۱
رییس مرکز استان تهران سعید زارع کندجانی ۸۲۹۲۳۳۴۸ ۸۲۹۲۳۴۵۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹

گروه برنامه ریزی و نظارت و ارزشیابی خبر

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
رئیس گروه نظارت و ارزشیابی خبری حسن سلامی ۸۲۹۲۴۴۲۷ ۸۸۸۰۰۱۷۳

معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
معاون فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وحید رافع ۸۲۹۲۲۰۰۲ ۸۸۹۰۷۰۵۳ ۸۸۹۰۲۸۳۷

اداره‌کل تأمین و توسعه نرم افزار و خدمات ماهواره‌ای

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست پدرام پولادیان ۸۲۹۲۲۲۰۱ ۸۸۹۰۸۰۵۴ ۸۸۷۰۷۲۲۰
معاون عبداله اسکندری ۸۲۹۲۲۲۰۵ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رئیس گروه طراحی نرم افزار و پایگاه داده‌ها میثم نام آور ۸۲۹۲۲۲۲۰ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رئیس گروه مدیریت وب سایت و اطلاع رسانی مرتضی یکماز ۸۲۹۲۲۲۱۰ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رئیس گروه تأمین و نگهداری نرم افزاری حسین رمضانپور ۸۲۹۲۲۲۳۳ ۸۸۷۰۷۲۲۰

اداره‌کل مهندسی و زیرساخت

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل علیرضا شوریده شهری ۸۲۹۲۲۱۱۰ ۸۸۹۰۷۰۵۲ ۸۸۹۰۷۲۲۰
معاون محمد رضا علی محمدی ۸۲۹۲۲۱۲۰ ۸۸۹۰۷۲۲۰
رئیس گروه زیرساخت‌های ارتباطی مصطفی ساعتچی ۸۲۹۲۲۲۴۰ ۸۸۹۰۷۰۵۷ ۸۸۹۰۷۲۲۰
رئیس گروه تأمین و توزیع نیروی الکترونیکی اکبر حاجیلو ۸۲۹۲۲۱۶۰ ۸۸۹۰۷۲۲۰
رئیس گروه تجهیز و پشتیبانی فناوری اطلاعات کامبیز نوردل ۸۲۹۲۲۱۳۰ ۸۸۹۰۲۸۳۷

اداره‌کل فرابری و امنیت داده‌ها

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل حسین جلیلیان ۸۲۹۲۲۳۰۱ ۸۸۹۰۷۰۵۲ ۸۸۷۰۷۲۲۰
معاون محمد حسن اوغلی ۸۲۹۲۲۲۰۲ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رئیس گروه خدمات فنی مشترکین و مناطق خبری غلامرضا رحمانی ۸۲۹۲۲۱۷۰ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رئیس گروه مرکز داده‌ها سید حامد مشهدی ۸۲۹۲۲۳۱۰ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رئیس گروه امنیت فضای مجازی بهزاد فتحی ۸۲۹۲۲۱۷۳ ۸۸۷۰۷۲۲۰

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی مهدی شفیعی ۸۲۹۲۳۰۰۲ ۸۸۹۰۸۰۵۵ ۸۸۸۹۴۴۰۳

اداره‌کل امور اداری و پشتیبانی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست سعید براتی ۸۲۹۲۳۱۰۱ ۸۸۹۱۰۰۱۸ ۸۸۸۰۰۱۷۰
معاون صابر پور مهندس ۸۲۹۲۳۱۰۳
رییس اداره کارگزینی و امور دبیرخانه سعید براتی ۸۲۹۲۴۳۹۷
رییس اداره تدارکات و انبارها علی گنجی ۸۲۹۲۳۱۲۰ ۸۸۷۰۶۹۰۸
رییس اداره عمران فرامرز یعقوبی ۸۲۹۲۳۴۰۰ ۸۸۸۹۱۳۵۱
رییس اداره امور رفاهی و پشتیبانی مهرداد جغتایی ۸۲۹۲۳۱۳۰ ۸۸۷۰۶۹۰۹
سرپرست اداره دبیرخانه سید حامد اعتصامی ۸۲۹۲۳۳۱۸ ۸۸۸۰۰۱۷۱

اداره‌کل امور مالی و ذیحسابی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل مسعود وصلتی ۸۲۹۲۳۵۰۱ ۸۲۹۲۳۵۰۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
معاون فریدون نظیر زاده ۸۲۹۲۳۵۰۲ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره دفترداری و تنظیم حساب‌ها حسین مهدی خانی ۸۲۹۲۳۵۴۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره رسیدگی طاهره کربلایی ۸۲۹۲۳۵۳۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره اعتبارات عباس پاییزی ۸۲۹۲۳۵۲۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره دریافت و پرداخت لیلا احمدی ۸۲۹۲۳۵۱۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲

اداره‌کل محصولات خبری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل مهدی بهرامی کیان ۸۲۹۲۳۶۰۱ ۸۸۸۹۱۸۹۵ ۸۸۸۰۰۱۶۹
معاون بهناز رهبر مهرپو ۸۲۹۲۳۶۱۰ ۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره توزیع محصولات خبری رویا پلاسید ۸۲۹۲۳۴۵۱ ۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره عرضه خدمات خبری فرشته گلپرور ۸۲۹۲۳۸۰۲ ۸۸۸۰۰۱۶۹