شماره های تماس

۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۳۳

مدیر عامل

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرعامل علی نادری ۸۲۹۲۱۰۰۰-۲ ۸۸۹۰۵۰۶۸

حوزه ریاست و روابط عمومی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل فاطمه نوری جهانگرد ۸۲۹۲۱۰۰۲ ۸۸۹۰۵۰۶۸
رئیس گروه روابط عمومی فرشته گلپرور ۸۲۹۲۱۱۱۰
رئیس گروه روابط بین الملل زمان رضاخانی ۸۲۹۲۱۱۲۰ ۸۸۸۹۱۲۴۰ ۸۸۸۹۲۹۶۴
رئیس گروه حقوقی و بازرسی یوسف چراغی ۸۲۹۲۲۶۱۰
مدیر هسته گزینش رضا خوش لهجه

دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل احمد فرهانی ۸۲۹۲۱۲۰۰
معاون مدیر کل منصوره خلیلی ۸۲۹۲۱۲۰۲
رئیس گروه برنامه‌ریزی و بودجه محمد ریخته گر ۸۲۹۲۱۲۱۰
رئیس گروه تشکیلات و بهبود سیستم‌ها و روش‌ها عرفان رنجبر ۸۲۹۲۱۲۴۰
رئیس گروه تحول اداری و ارزیابی عملکرد سحر آذربایجانی ۸۲۹۲۱۲۲۰
رئیس گروه آموزش و بهسازی نیروی انسانی مکرم صابری ۸۲۹۲۱۲۳۰

اداره کل حراست

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل آقای محمودی ۸۲۹۲۵۱۶۱ ۸۲۹۲۵۱۶۱ ۸۸۹۰۸۰۵۸

معاونت خبر

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
معاون خبر کامران قبادی ۸۲۹۲۱۴۰۰ ۸۸۷۰۷۲۰۴

اداره‌کل اخبار داخلی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل سجاد خسروانیان ۸۲۹۲۴۱۰۴ ۸۲۹۰۸۰۵۰ ۸۲۹۲۴۳۸۳
معاون احمدعلی نساجی ۸۲۹۲۴۱۰۵
سرپرست معاونت و سردبیرارشداتاق خبر سید مجتبی صادقی ۸۲۹۲۳۳۴۷
سرپرست گروه اخبار سیاسی و مجلس فهیمه رضیان ۸۲۹۲۴۱۶۰ ۸۸۹۰۳۰۵۲ ۸۸۸۹۱۸۹۱
سردبیر گروه اخبار اقتصادی حسین لطفی ۸۲۹۲۳۲۰۶-۷ ۸۸۹۰۳۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار اجتماعی لیلا جودی ۸۲۹۲۳۲۱۷ ۸۸۹۰۳۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار فرهنگی – هنری علیرضا مرادی ۸۲۹۲۳۲۰۴ ۸۸۸۹۵۹۰۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار ورزشی سید جواد بشیری ۸۲۹۲۳۲۱۸ ۸۸۹۰۳۰۵۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه دانشگاه و آموزش منصوره شوشتری  ۸۲۹۲۳۲۴۵ ۸۸۹۰۱۲۳۹

اداره‌کل اخبار خارجی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل رضا خوش لهجه یزدی ۸۲۹۲۴۱۰۳ ۸۸۹۰۴۲۴۶ ۸۸۹۰۱۹۹۹
سرپرست معاون (برون مرزی) محمدمحمود رضاپور ۸۲۹۲۴۳۵۸
معاون (سه گانه) علیرضا کریمی ۸۲۹۲۴۴۴۵
مسئول نمایندگی دفاتر خارجی ماهرخ ایمانی ۸۲۹۲۴۵۰۲
سردبیرگروه اخبار حوزه اروپا و آمریکا اطهر اینانلو ۸۲۹۲۴۴۳۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار خاورمیانه و آفریقا محمد نوری زاده ۸۲۹۲۴۴۱۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سرپرست گروه اخبار آسیا و اقیانوسیه فائزه طاهری ۸۲۹۲۳۲۹۴ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سرپرست گروه اخبار انگلیسی مجتبی صادقیان ۸۲۹۲۳۲۳۲ ۸۸۹۰۸۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار عربی سید شاپور حسینی ۸۲۹۲۳۲۳۴ ۸۸۹۰۸۰۵۳ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سرپرست گروه اخبار برون مرزی زهرا دشتی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۸۹۲۱۳۵ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۱ مرتضی شحنه ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۲ ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹

اداره‌کل اخبار چندرسانه‌ای

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست

محمد امین سلیمی

۸۲۹۲۴۱۰۳

۸۸۹۲۴۴۵۳

معاون شهربانو جمعه ۸۲۹۲۴۲۱۰
معاون مهدی جعفری ۸۲۹۲۴۲۲۰
سردبیر گروه تولید عکس محمدرضا علیمددی ۸۲۹۲۴۴۵۶
سردبیر گروه اداره تولید فیلم حمید امینی ۸۲۹۲۳۳۰۲
سردبیر گروه اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد دیداری و شنیداری مریم دلیری همپا ۸۲۹۲۴۳۷۳ ۸۲۹۲۳۲۹۸
سردبیر گروه فرآورده‌های نوین خبری مهدی افشار نوش ۸۲۹۲۳۲۸۸ ۸۸۹۲۲۵۹۴

دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست محمد رستم پور ۸۲۹۲۴۶۰۱ ۸۸۹۰۴۲۵۳
معاون مدیرکل لطیف نکویی ۸۲۹۲۴۶۰۲
سردبیر گروه نظر سنجی عصمت سلیمانی ۸۲۹۲۳۳۷۴
سردبیر گروه تحقیق، تفسیر و پژوهش‌های خبری مریم شفیعی ۸۲۹۲۴۳۴۴
سرپرست گروه اطلاع رسانی و خدمات پژوهشی سید محمد موسی کاظمی محمدی ۸۲۹۲۳۲۴۰
سردبیر گروه نشریات خبری ۸۲۹۲۳۳۵۵

اداره‌کل اخبار استان‌ها

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل محسن بهاروند ۸۲۹۲۱۷۱۰-۱۱ ۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون
مدیر منطقه ۱ خبری حسین نوروزیان ۸۲۹۲۱۷۱۷
مدیر منطقه ۲ خبری ۸۲۹۲۱۷۱۸
مدیر منطقه ۳ خبری محسن فتاحی ۸۲۹۲۱۷۱۶
مدیر منطقه ۴ خبری علی حیدری ۸۲۹۲۱۷۱۹
سردبیر گروه اخبار استان‌ها اسماعیل داودی ۸۲۹۲۳۲۰۲ ۸۸۹۰۳۰۵۵ ۸۸۸۹۱۸۹۱
رئیس گروه تهران بزرگ مجید سلیمانی نژاد ۳۳۷۴۷۴۳۷-۸

گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی خبر

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
 رئیس  زهره سادات محتشمی پور ۸۲۹۲۴۴۶۵

معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
معاون فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی صابر نیلی ۸۲۹۲۲۰۰۵

اداره‌کل تأمین و توسعه نرم افزار و خدمات ماهواره‌ای

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست ۸۲۹۲۲۱۰۰
معاون عبداله اسکندری ۸۲۹۲۲۱۰۱
رئیس گروه طراحی نرم افزار و پایگاه داده‌ها میثم نام آور ۸۲۹۲۲۱۵۰
رئیس گروه مدیریت وب سایت و اطلاع رسانی مرتضی یکماز ۸۲۹۲۲۱۳۰
رئیس گروه تأمین و نگهداری نرم افزاری ۸۲۹۲۲۱۴۰

اداره‌کل مهندسی و زیرساخت

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل محمدرضا علی محمدی ۸۲۹۲۲۲۰۰
معاون امیر هوشنگ چیذری ۸۲۹۲۲۲۰۱
رئیس گروه زیرساخت‌های ارتباطی مصطفی ساعتچی ۸۲۹۲۲۲۴۰
رئیس گروه تأمین و توزیع نیروی الکترونیکی ۸۲۹۲۳۳۱۱
رئیس گروه تجهیز و پشتیبانی فناوری اطلاعات کامبیز نوردل ۸۲۹۲۲۲۲۰

اداره‌کل فرابری و امنیت داده‌ها

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل حسین جلیلیان ۸۲۹۲۲۱۰۰
معاون ۸۲۹۲۲۱۰۲
رییس گروه خدمات فنی مشترکین و مناطق خبری سید حامد اعتصامی ۸۲۹۲۲۲۳۰
رئیس گروه مرکز داده‌ها سید حامد مشهدی ۸۲۹۲۲۱۲۰
رئیس گروه امنیت فضای مجازی بهزاد فتحی ۸۲۹۲۲۱۱۰

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی حمیدرضا بیانی ۸۲۹۲۲۰۰۰-۲

اداره‌کل امور اداری و پشتیبانی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست محمدحسین فدوی ۸۲۹۲۲۳۰۰
معاون مهرداد جغتایی ۸۲۹۲۲۳۰۲
رئیس اداره کارگزینی و امور دبیرخانه رقیه معماری ۸۲۹۲۲۳۳۰
سرپرست اداره تدارکات و انبارها محمدرضا احسنت ۸۲۹۲۲۳۱۰
سرپرست اداره امور رفاهی و پشتیبانی ایمان محجوبی ۸۲۹۲۲۳۲۰
سرپرست اداره دبیرخانه آرش مجرد ۸۲۹۲۳۳۱۸ ۸۸۸۰۰۱۷۱

اداره‌کل امور مالی و ذیحسابی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل علیرضا سعادت عاکفی ۸۲۹۲۲۴۰۰
معاون فریدون نظیر زاده ۸۲۹۲۲۴۰۲
رییس اداره دفترداری و تنظیم حساب‌ها عبدالله صادقی ۸۲۹۲۲۴۴۰
رئیس اداره رسیدگی ۸۲۹۲۲۴۳۰
رئیس اداره اعتبارات ۸۲۹۲۲۴۱۰
رئیس اداره دریافت و پرداخت لیلا احمدی ۸۲۹۲۲۴۲۰

اداره‌کل محصولات خبری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیر کل سعید شهبازی ۸۲۹۲۲۵۰۰
سرپرست معاونت اداره کل محصولات خبری امیرحسین پورعسگری 82922510
سرپرست اداره عرضه خدمات خبری امیر صفایی 82925215
سرپرست اداره توزیع محصولات خبری  محمدرضا مدرسی 82922517