مدیرعامل

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر

مدیرعامل

علی نادری

۸۲۹۲۵۱۱۱-۱۲

۸۸۹۰۷۰۵۵-۶

۸۸۹۰۵۰۶۸

حوزه ریاست و روابط عمومی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر

مدیر کل

منصور فلسفی

۸۲۹۲۵۱۱۰

۸۸۹۰۲۸۷۵ ۸۸۹۰۵۰۶۸

رئیس گروه روابط عمومی

سید محمدرضا مدرسی

۸۲۹۲۵۱۵۰

۸۸۷۰۶۹۱۰

۸۸۹۰۲۳۷۵

رئیس گروه روابط بین الملل

زمان رضاخانی

۸۲۹۲۵۱۷۰

۸۸۸۹۱۲۴۰

۸۸۸۹۲۹۶۴

رئیس گروه حقوقی و بازرسی

کبری مقدر

۸۲۹۲۵۱۹۰ ۸۸۹۰۷۰۵۰

مدیر هسته گزینش

رضا خوش لهجه

۸۲۹۲۳۳۰۱ ۸۸۸۹۴۴۰۵

دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر

مدیرکل

احمد فرهانی

۸۲۹۲۳۵۵۰

معاون مدیر کل

۸۲۹۲۳۵۶۰

رئیس گروه برنامه‌ریزی و بودجه

منصوره خلیلی

۸۲۹۲۳۴۰۸

رئیس گروه تشکیلات و بهبود سیستم‌ها و روش‌ها

عرفان رنجبر

۸۲۹۲۳۵۷۰

رئیس گروه تحول اداری و ارزیابی عملکرد

بیتا سپهرخوی

۸۲۹۲۳۴۳۹

رئیس گروه آموزش و بهسازی نیروی انسانی

۸۲۹۲۳۲۶۶

حراست

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل آقای فرهنگ ۸۲۹۲۵۱۶۱ ۸۲۹۲۵۱۶۱ ۸۸۹۰۸۰۵۸