حوزه مدیرعامل

مدیرعامل

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر

مدیرعامل

علی نادری

۸۲۹۲۵۱۱۱-۱۲

۸۸۹۰۷۰۵۵-۶

۸۸۹۰۵۰۶۸

حوزه مدیرعامل

حوزه ریاست و روابط عمومی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر

مدیر کل

علی شریفی

۸۲۹۲۵۱۱۰

۸۸۹۰۲۸۷۵ ۸۸۹۰۵۰۶۸

رئیس گروه روابط عمومی

سید محمدرضا مدرسی

۸۲۹۲۵۱۵۰

۸۸۷۰۶۹۱۰

۸۸۹۰۲۳۷۵

رئیس گروه روابط بین الملل

زمان رضاخانی

۸۲۹۲۵۱۷۰

۸۸۸۹۱۲۴۰

۸۸۸۹۲۹۶۴

رئیس گروه حقوقی و بازرسی

کبری مقدر

۸۲۹۲۵۱۹۰ ۸۸۹۰۷۰۵۰

مدیر هسته گزینش

رضا خوش لهجه

۸۲۹۲۳۳۰۱ ۸۸۸۹۴۴۰۵

حوزه مدیرعامل

دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر

مدیرکل

احمد فرهانی

۸۲۹۲۳۵۵۰

معاون مدیر کل

منصوره خلیلی

۸۲۹۲۳۵۶۰

رئیس گروه برنامه‌ریزی و بودجه

محمد ریخته گر

۸۲۹۲۳۴۰۸

رئیس گروه تشکیلات و بهبود سیستم‌ها و روش‌ها

عرفان رنجبر

۸۲۹۲۳۵۷۰

رئیس گروه تحول اداری و ارزیابی عملکرد

بیتا سپهرخوی

۸۲۹۲۳۴۳۹

رئیس گروه آموزش و بهسازی نیروی انسانی

مکرم صابری

۸۲۹۲۳۲۶۶

حراست

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل آقای محمودی ۸۲۹۲۵۱۶۱ ۸۲۹۲۵۱۶۱ ۸۸۹۰۸۰۵۸