معاونت خبر

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
معاون خبر کامران قبادی ۸۲۹۲۴۰۰۳ ۸۸۹۰۳۰۵۰ ۸۸۵۵۰۶۹۶

گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی خبر

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
رئیس زهرا صیادی

اداره کل اخبار داخلی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست رضا داودی ۸۲۹۲۴۱۰۴ ۸۸۹۰۸۰۵۰ ۸۲۹۲۴۳۸۳
معاون ۸۲۹۲۴۱۰۵
معاون احمدعلی نساجی ۸۲۹۲۳۳۴۷
سردبیر گروه اخبار سیاسی و مجلس ۸۲۹۲۴۱۶۰ ۸۸۹۰۳۰۵۲ ۸۸۸۹۱۸۹۱
سردبیر گروه اخبار اقتصادی ۸۲۹۲۳۲۰۶ ۸۸۹۰۳۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار اجتماعی حسین نوروزیان ۸۲۹۲۳۲۱۷ ۸۸۹۰۳۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
رئیس گروه اخبار فرهنگی – هنری ۸۲۹۲۳۲۰۴ ۸۸۸۹۵۹۰۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار ورزشی سید جواد بشیری ۸۲۹۲۳۲۱۸ ۸۸۹۰۳۰۵۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار سبک زندگی ۸۲۹۲۳۲۲۸ ۸۸۸۹۱۸۹۳ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه دانشگاه و آموزش ناهید شفیعی ۸۲۹۲۳۲۴۵ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه سایت خبری علی رضا جباری

معاونت خبر

اداره کل اخبار خارجی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل رضا خوش لهجه یزدی ۸۲۹۲۴۱۰۳ ۸۸۹۰۴۲۴۶ ۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون (برون مرزی) ۸۲۹۲۴۳۵۸
معاون (منطقه‌ای) ۸۲۹۲۴۴۴۵
سردبیرگروه اخبار حوزه اروپا و آمریکا محمدرضا منافی ۸۲۹۲۴۴۳۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار خاورمیانه و آفریقا محمد علی حیدری‌هایی ۸۲۹۲۴۴۱۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار آسیا و اقیانوسیه علی نصیری ۸۲۹۲۳۲۹۴ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار انگلیسی ۸۲۹۲۳۲۳۲ ۸۸۹۰۸۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار عربی سید شاپور حسینی ۸۲۹۲۳۲۳۴ ۸۸۹۰۸۰۵۳ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار برون مرزی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۸۹۲۱۳۵ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۱ امید غیاثوند ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۲ مرتضی شحنه ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۳ علی پاینده ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹

معاونت خبر

اداره کل اخبار چند رسانه‌ای

نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست محمد امین سلیمی ۸۲۹۱۷۰۰۲ ۸۸۹۲۲۵۹۸ ۸۸۹۲۲۵۹۳
معاون ۸۸۹۲۷۱۰۲
معاون شهربانو جمعه ۸۲۹۲۷۱۰۳
سردبیر گروه تولید عکس محمدرضا علیمددی ۸۲۹۲۴۴۲۵ ۸۸۹۲۲۵۹۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره تولید فیلم حمید امینی ۸۲۹۲۷۱۴۸ ۸۸۹۲۲۵۹۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد دیداری و شنیداری مریم دلیری همپا ۸۲۹۲۴۳۷۳ ۸۲۹۲۴۳۷۳ ۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه فرآورده‌های نوین خبری ۸۸۹۲۲۵۹۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد نوشتاری ۸۲۹۲۳۳۴۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳

معاونت خبر

دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست محمد رستم پور ۸۲۹۲۴۶۰۱
معاون مدیرکل لطیف نکویی ۸۲۹۲۳۴۵۴
سردبیر گروه نظرسنجی عصمت سلیمانی ۸۲۹۲۳۳۷۴ ۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه تحقیق، تفسیر و پژوهش‌های خبری مریم شفیعی ۸۲۹۲۴۳۴۴ ۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه اطلاع رسانی و خدمات پژوهشی مهسا شریفی ۸۲۹۲۳۳۴۰ ۸۸۹۰۸۰۵۷ ۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه نشریات خبری داود پورصحت ۸۲۹۲۳۳۵۵ ۸۲۹۲۳۲۶۳

معاونت خبر

اداره‌کل اخبار استان‌ها

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل فاطمه نوری جهانگرد ۸۲۹۲۴۳۰۱ ۸۸۹۰۳۰۵۴ ۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون ۸۲۹۲۴۳۰۱
معاون سید سعید حسینی ۸۲۹۲۳۴۱۶
سردبیر گروه اخبار استان‌ها لیلا جودی ۸۲۹۲۳۲۰۲ ۸۸۹۰۳۰۵۵ ۸۸۸۹۱۸۹۱
رئیس مرکز استان تهران ۸۲۹۲۳۳۴۸ ۸۲۹۲۳۴۵۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹