معاونت خبر

معاونت خبر

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
معاون خبر محمدرضا نادری گیسور ۸۲۹۲۴۰۰۳ ۸۸۹۰۳۰۵۰ ۸۸۵۵۰۶۹۶

معاونت خبر

اداره کل اخبار داخلی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل کتایون لامع زاده ۸۲۹۲۴۱۰۴ ۸۸۹۰۸۰۵۰ ۸۲۹۲۴۳۸۳
معاون حسن حسین زاده ۸۲۹۲۴۱۰۵
معاون احمدعلی نساجی ۸۲۹۲۳۳۴۷
سردبیر گروه اخبار سیاسی و مجلس داود مرادپور ۸۲۹۲۴۱۶۰ ۸۸۹۰۳۰۵۲ ۸۸۸۹۱۸۹۱
سردبیر گروه اخبار اقتصادی میثم طاهری ۸۲۹۲۳۲۰۶ ۸۸۹۰۳۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار اجتماعی امید غیاثوند ۸۲۹۲۳۲۱۷ ۸۸۹۰۳۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
رئیس گروه اخبار فرهنگی – هنری فائزه طاهری ۸۲۹۲۳۲۰۴ ۸۸۸۹۵۹۰۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار ورزشی سید جواد بشیری ۸۲۹۲۳۲۱۸ ۸۸۹۰۳۰۵۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار سبک زندگی زینب کارگر ۸۲۹۲۳۲۲۸ ۸۸۸۹۱۸۹۳ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه دانشگاه و آموزش ناهید شفیعی ۸۲۹۲۳۲۴۵ ۸۸۹۰۱۲۳۹

معاونت خبر

اداره کل اخبار خارجی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل فردین پازوکی ۸۲۹۲۴۱۰۳ ۸۸۹۰۴۲۴۶ ۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون (برون مرزی) محمدحسن دوستارگان ۸۲۹۲۴۳۵۸
معاون (منطقه‌ای) زهرا هژبری ۸۲۹۲۴۴۴۵
سردبیرگروه اخبار حوزه اروپا و آمریکا محمدرضا منافی ۸۲۹۲۴۴۳۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار خاورمیانه و آفریقا محمد علی حیدری‌هایی ۸۲۹۲۴۴۱۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار آسیا و اقیانوسیه علی نصیری ۸۲۹۲۳۲۹۴ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار انگلیسی وحیده اصغر دینداری ۸۲۹۲۳۲۳۲ ۸۸۹۰۸۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار عربی سید شاپور حسینی ۸۲۹۲۳۲۳۴ ۸۸۹۰۸۰۵۳ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار برون مرزی رضا خوش لهجه یزدی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۸۹۲۱۳۵ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۱ سیدعزیز موسوی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۲ علیرضا ارشادی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۳ مهدی نعمتی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹

معاونت خبر

اداره کل اخبار چند رسانه‌ای

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیر کل اسماعیل داوودی ۸۲۹۱۷۰۰۲ ۸۸۹۲۲۵۹۸ ۸۸۹۲۲۵۹۳
معاون سوسن آذیش ۸۸۹۲۷۱۰۲
معاون شهربانو جمعه ۸۲۹۲۷۱۰۳
سردبیر گروه تولید عکس اکبر توکلی ۸۲۹۲۴۴۲۵ ۸۸۹۲۲۵۹۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره تولید فیلم داود حسینی ۸۲۹۲۷۱۴۸ ۸۸۹۲۲۵۹۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد دیداری و شنیداری مریم دلیری همپا ۸۲۹۲۴۳۷۳ ۸۲۹۲۴۳۷۳ ۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه گروه فرآورده‌های نوین خبری ۸۸۹۲۲۵۹۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد نوشتاری ۸۲۹۲۳۳۴۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳

دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیر کل قاسم شریعتی ۸۲۹۲۴۶۰۱
معاون مدیرکل علی پاینده ۸۲۹۲۳۴۵۴
سردبیر گروه نظر سنجی عصمت سلیمانی ۸۲۹۲۳۳۷۴ ۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه تحقیق، تفسیر و پژوهش‌های خبری مریم شفیعی ۸۲۹۲۴۳۴۴ ۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه اطلاع رسانی و خدمات پژوهشی مهسا شریفی ۸۲۹۲۳۳۴۰ ۸۸۹۰۸۰۵۷ ۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه نشریات خبری داود پورصحت ۸۲۹۲۳۳۵۵ ۸۲۹۲۳۲۶۳

معاونت خبر

اداره‌کل اخبار استان‌ها

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل فاطمه نوری جهانگرد ۸۲۹۲۴۳۰۱ ۸۸۹۰۳۰۵۴ ۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون ۸۲۹۲۴۳۰۱
معاون سید سعید حسینی ۸۲۹۲۳۴۱۶
سردبیر گروه اخبار استان‌ها لیلا جودی ۸۲۹۲۳۲۰۲ ۸۸۹۰۳۰۵۵ ۸۸۸۹۱۸۹۱
رییس مرکز استان تهران علیرضا فولادی ۸۲۹۲۳۳۴۸ ۸۲۹۲۳۴۵۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹