معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی مهدی شفیعی ۸۲۹۲۳۰۰۲ ۸۸۹۰۸۰۵۵ ۸۸۸۹۴۴۰۳

اداره کل محصولات خبری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل مهدی بهرامی کیان ۸۲۹۲۳۶۰۱ ۸۸۸۹۱۸۹۵ ۸۸۸۰۰۱۶۹
معاون بهناز رهبر مهرپور ۸۲۹۲۳۶۱۰ ۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره توزیع محصولات خبری رویا پلاسید ۸۲۹۲۴۴۴۶ ۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره عرضه خدمات خبری فرشته گلپرور ۸۲۹۲۳۴۵۱ ۸۸۸۰۰۱۶۹

اداره کل امور مالی و ذیحسابی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل مسعود وصلتی ۸۲۹۲۳۵۰۱ ۸۲۹۲۳۵۰۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
معاون فریدون نظیر زاده ۸۲۹۲۳۵۰۲ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره دفترداری و تنظیم حساب‌ها حسین مهدی خانی ۸۲۹۲۳۵۴۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره رسیدگی طاهره کربلایی ۸۲۹۲۳۵۳۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره اعتبارات عباس پاییزی ۸۲۹۲۳۵۲۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره دریافت و پرداخت لیلا احمدی ۸۲۹۲۳۵۱۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲

اداره کل امور اداری و پشتیبانی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست سعید براتی ۸۲۹۲۳۱۰۱ ۸۸۹۱۰۰۱۸ ۸۸۸۰۰۱۷۰
معاون صابر پور مهندس ۸۲۹۲۳۱۰۳
رییس اداره کارگزینی و امور دبیرخانه سعید براتی ۸۲۹۲۴۳۹۷
رییس اداره تدارکات و انبارها علی گنجی ۸۲۹۲۳۱۲۰ ۸۸۷۰۶۹۰۸
رییس اداره عمران فرامرز یعقوبی ۸۲۹۲۳۴۰۰ ۸۸۸۹۱۳۵۱
رییس اداره امور رفاهی و پشتیبانی مهرداد جغتایی ۸۲۹۲۳۱۳۰ ۸۸۷۰۶۹۰۹
سرپرست اداره دبیرخانه سید حامد اعتصامی ۸۲۹۲۳۳۱۸ ۸۸۸۰۰۱۷۱