معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی مهدی شفیعی ۸۲۹۲۳۰۰۲ ۸۸۹۰۸۰۵۵ ۸۸۸۹۴۴۰۳

اداره کل محصولات خبری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل مهدی بهرامی کیان ۸۲۹۲۳۶۰۱ ۸۸۸۹۱۸۹۵ ۸۸۸۰۰۱۶۹
معاون ۸۲۹۲۳۶۱۰ ۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره توزیع محصولات خبری ۸۲۹۲۴۴۴۶ ۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره عرضه خدمات خبری فرشته گلپرور ۸۲۹۲۳۴۵۱ ۸۸۸۰۰۱۶۹

اداره کل امور مالی و ذیحسابی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل مسعود وصلتی ۸۲۹۲۳۵۰۱ ۸۲۹۲۳۵۰۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
معاون فریدون نظیر زاده ۸۲۹۲۳۵۰۲ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره دفترداری و تنظیم حساب‌ها حسین مهدی خانی ۸۲۹۲۳۵۴۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره رسیدگی طاهره کربلایی ۸۲۹۲۳۵۳۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره اعتبارات عباس پاییزی ۸۲۹۲۳۵۲۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره دریافت و پرداخت لیلا احمدی ۸۲۹۲۳۵۱۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲

اداره کل امور اداری و پشتیبانی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل سعید براتی ۸۲۹۲۳۱۰۱ ۸۸۹۱۰۰۱۸ ۸۸۸۰۰۱۷۰
معاون علی گنجی ۸۲۹۲۳۲۰۰
رییس اداره کارگزینی و امور دبیرخانه رقیه معماری ۸۲۹۲۴۳۹۷
رییس اداره تدارکات و انبارها مهرداد جغتایی ۸۲۹۲۳۱۲۰ ۸۸۷۰۶۹۰۸
رییس اداره عمران ۸۲۹۲۳۴۰۰ ۸۸۸۹۱۳۵۱
رییس اداره امور رفاهی و پشتیبانی محمدرضا شاهمرادی ۸۲۹۲۳۱۳۰ ۸۸۷۰۶۹۰۹
رییس اداره دبیرخانه سید حامد اعتصامی ۸۲۹۲۳۳۱۸ ۸۸۸۰۰۱۷۱