معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
معاون فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی ۸۲۹۲۲۰۰۲ ۸۸۹۰۷۰۵۳ ۸۸۹۰۲۸۳۷

اداره کل تأمین و توسعه نرم افزار و خدمات ماهواره‌ای

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست پدرام پولادیان ۸۲۹۲۲۲۰۱ ۸۸۹۰۸۰۵۴ ۸۸۷۰۷۲۲۰
معاون عبداله اسکندری ۸۲۹۲۲۲۰۵ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه طراحی نرم افزار و پایگاه داده‌ها میثم نام آور ۸۲۹۲۲۲۲۰ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه مدیریت وب سایت و اطلاع رسانی مرتضی یکماز ۸۲۹۲۲۲۱۰ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه تأمین و نگهداری نرم افزاری حسین رمضانپور ۸۲۹۲۲۲۳۳ ۸۸۷۰۷۲۲۰

اداره کل مهندسی و زیرساخت

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل علیرضا شوریده شهری ۸۲۹۲۲۱۱۰ ۸۸۹۰۷۰۵۲ ۸۸۹۰۷۲۲۰
معاون محمد رضا علی محمدی ۸۲۹۲۲۱۲۰ ۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه زیرساخت‌های ارتباطی مصطفی ساعتچی ۸۲۹۲۲۲۴۰ ۸۸۹۰۷۰۵۷ ۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه تأمین و توزیع نیروی الکترونیکی اکبر حاجیلو ۸۲۹۲۲۱۶۰ ۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه تجهیز و پشتیبانی فناوری اطلاعات کامبیز نوردل ۸۲۹۲۲۱۳۰ ۸۸۹۰۲۸۳۷

اداره کل فرابری و امنیت داده‌ها

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل حسین جلیلیان ۸۲۹۲۲۳۰۱ ۸۸۹۰۷۰۵۲ ۸۸۷۰۷۲۲۰
معاون محمد حسن اوغلی ۸۲۹۲۲۲۰۲ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه خدمات فنی مشترکین و مناطق خبری غلامرضا رحمانی ۸۲۹۲۲۱۷۰ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه مرکز داده‌ها سید حامد مشهدی ۸۲۹۲۲۳۱۰ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه امنیت فضای مجازی بهزاد فتحی ۸۲۹۲۲۱۷۳ ۸۸۷۰۷۲۲۰