گفت‌وگو با «سیدحسین عدل»، روزنامه‌نگار پیشکسوت

«سیّدحسین عدل»، هفتادسالی می‌شود که روزنامه‌نگار است.

او که در سال‌های ١٣۴۴ تا ١٣۴٧، سردبیریِ روزنامۀ کیهان را تجربه کرد، خاطراتِ همۀ سال‌های فعّالیّتش در عرصۀ رسانه را به رشته تحریر درآورد و با نامِ «از گذشته‌ای نه‌چندان دور»، به‌کوششِ فرشید ابراهیمی، از سوی انتشاراتِ تاریخِ ایران، در هفته‌های اخیر به طبع رسید.
گفت‌وگوی حمیدرضا محمّدی، در برنامۀ «هرم وارونۀ» مدرسۀ خبرِ ایرنا با او، ناظر به خاطرات و تجربیاتِ روزنامه‌نگارانه‌اش در هفت‌دهۀ گذشته است.