مدیران ستادی

۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۷:۴۶

حوزه مدیر عامل

حوزه مدیرعامل

مدیرعامل

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل

مدیرعامل

علی نادری

۸۲۹۲۱۰۰۰-۲

۸۸۹۰۵۰۶۸

Alinaderi@ina.ir

حوزه مدیرعامل

حوزه ریاست و روابط عمومی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل

مدیر کل

فاطمه نوری جهانگرد

۸۲۹۲۱۰۰۲

۸۸۹۰۲۸۷۵ f.nuri۹۳۲۸@gmail.com

رییس  گروه روابط عمومی

فرشته گلپرور ۸۲۹۲۱۱۱۰

رئیس گروه روابط بین الملل

زمان رضاخانی

۸۲۹۲۱۳۰۰

۸۸۸۹۱۲۴۰

۸۸۸۹۲۹۶۴

رئیس گروه حقوقی و بازرسی

یوسف  چراغی

۸۲۹۲۲۶۱۰

مدیر هسته گزینش

رضا خوش لهجه

حوزه مدیرعامل

دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل

مدیرکل

احمد فرهانی

۸۲۹۲۳۵۵۰

a.farhani@gmail.com

معاون مدیر کل

منصوره خلیلی

۸۲۹۲۱۲۰۲

رئیس گروه برنامه‌ریزی و بودجه

محمد ریخته گر

۸۲۹۲۱۲۱۰

رئیس گروه تشکیلات و بهبود سیستم‌ها و روش‌ها

عرفان رنجبر

۸۲۹۲۱۲۴۰

رئیس گروه تحول اداری و ارزیابی عملکرد

سحر آذربایجانی

۸۲۹۲۱۲۲۰

رئیس گروه آموزش و بهسازی نیروی انسانی

مکرم صابری

۸۲۹۲۱۲۳۰

حراست

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل آقای محمودی ۸۲۹۲۵۱۶۱ ۸۲۹۲۵۱۶۱ ۸۸۹۰۸۰۵۸

معاونت خبر

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل
معاون خبر کامران قبادی ۸۲۹۲۴۰۰۰ ۸۸۹۰۳۰۵۰ ۸۸۵۵۰۶۹۶ ka_ghobadi@yahoo.com

گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی خبر

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست زهره سادات محتشمی پور ۸۲۹۲۴۴۶۵

معاونت خبر

معاونت خبر

اداره کل اخبار داخلی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل
مدیر کل اخبار داخلی سجاد خسروانیان ۸۲۹۲۴۱۰۴ ۸۲۹۰۸۰۵۰ ۸۲۹۲۴۳۸۳ khosravaniyan@gmail.com

معاون

احمدعلی نساجی ۸۲۹۲۳۳۴۷
معاون و سردبیر ارشد اتاق خبر سیدمجتبی صادقی ۸۲۹۲۳۳۴۷
سرپرست گروه اخبار سیاسی و مجلس فهیمه رضیان ۸۲۹۲۴۱۶۰ ۸۸۹۰۳۰۵۲ ۸۸۸۹۱۸۹۱
سردبیر گروه اخبار اقتصادی حسین لطفی ۸۲۹۲۳۲۰۶-۷ ۸۸۹۰۳۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار اجتماعی لیلا جودی ۸۲۹۲۳۲۱۷ ۸۸۹۰۳۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار فرهنگی – هنری علیرضا مرادی ۸۲۹۲۳۲۰۴ ۸۸۸۹۵۹۰۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار ورزشی سید جواد بشیری

۸۲۹۲۳۲۱۸

۸۸۹۰۳۰۵۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه دانشگاه و آموزش منصوره شوشتری ۸۲۹۲۳۲۴۵ ۸۸۹۰۱۲۳۹

معاونت خبر

اداره کل اخبار خارجی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل
مدیرکل رضا خوش لهجه یزدی ۸۲۹۲۴۱۰۳ ۸۸۹۰۴۲۴۶ ۸۸۹۰۱۹۹۹ r_khoshlahje@irna.ir
سرپرست معاونت (برون مرزی) محمد محمود رضاپور ۸۲۹۲۴۳۵۸
معاون (سه گانه) علیرضا کریمی ۸۲۹۲۴۴۴۵
مسئول نمایندگی دفاتر خارجی ماهرخ ایمانی ۸۲۹۲۴۵۰۲
سردبیرگروه اخبار حوزه اروپا و آمریکا اطهر اینانلو ۸۲۹۲۴۴۳۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار خاورمیانه و آفریقا محمد نوری زاده ۸۲۹۲۴۴۱۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار آسیا و اقیانوسیه فائزه طاهری ۸۲۹۲۳۲۹۴ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار انگلیسی مجتبی صادقیان ۸۲۹۲۳۲۳۲ ۸۸۹۰۸۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار عربی سید شاپور حسینی ۸۲۹۲۳۲۳۴ ۸۸۹۰۸۰۵۳ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سرپرست گروه اخبار برون مرزی زهرا دشتی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۸۹۲۱۳۵ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۱ مرتضی شحنه ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۲ ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹

معاونت خبر

اداره کل اخبار چند رسانه‌ای

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست محمد امین سلیمی ۸۲۹۲۴۱۰۳
معاون شهربانو جمعه ۸۲۹۲۴۲۱۰
معاون مهدی جعفری ۸۲۹۲۴۲۲۰
سردبیر گروه تولید عکس محمدرضا علیمددی ۸۲۹۲۴۴۲۵
سردبیر گروه اداره تولید فیلم حمید امینی ۸۲۹۲۷۱۴۸
سردبیر گروه اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد دیداری و شنیداری مریم دلیری همپا ۸۲۹۲۴۳۷۳ ۸۲۹۲۴۳۷۳
سردبیر گروه فرآورده‌های نوین خبری مهدی افشارنوش ۸۲۹۲۳۲۸۸ ۸۸۹۲۲۵۹۴

معاونت خبر

دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل
مدیرکل محمد رستم پور ۸۲۹۲۴۶۰۱ mo_rostampor@yahoo.com
معاون مدیرکل لطیف نکویی ۸۲۹۲۴۶۰۲ ۸۸۹۰۴۲۵۳
سردبیر گروه نظرسنجی عصمت سلیمانی ۸۲۹۲۳۳۷۴
سردبیر گروه تحقیق، تفسیر و پژوهش‌های خبری مریم شفیعی ۸۲۹۲۴۳۴۴
سردبیر گروه اطلاع رسانی و خدمات پژوهشی سید محمد موسی کاظمی محمدی ۸۲۹۲۳۳۴۰
سردبیر گروه نشریات خبری ۸۲۹۲۳۳۵۵

معاونت خبر

اداره‌کل اخبار استان‌ها

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل
مدیر کل محسن بهاروند ۸۲۹۲۴۳۰۲ ۸۸۹۰۳۰۵۴ ۸۸۹۰۱۹۹۹  m_baharvand@irna.ir
معاون ۸۲۹۲۴۳۰۲
مدیر منطقه یک خبری حسین نوروزیان ۸۲۹۲۱۷۱۷
مدیر منطقه دو خبری ۸۲۹۲۱۷۱۸
مدیر منطقه سه خبری محسن فتاحی ۸۲۹۲۱۷۱۶
مدیر منطقه چهار خبری علی حیدری ۸۲۹۲۱۷۱۹
سردبیر گروه اخبار استان‌ها اسماعیل داودی ۸۲۹۲۳۲۰۲ ۸۸۹۰۳۰۵۵ ۸۸۸۹۱۸۹۱
رئیس گروه تهران بزرگ

مجید سلیمانی نژاد

۳۳۷۴۷۴۳۷-۸

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی حمیدرضا بیانی ۸۲۹۲۲۰۰۰-۲ HHbayani@gmail.com

اداره کل محصولات خبری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل
مدیرکل سعید شهبازی ۸۲۹۲۲۵۰۰ sa_shahbazi@yahoo.com

سرپرست معاونت اداره کل محصولات خبری

امیر حسین پورعسگری ۸۲۹۲۲۵۱۰
سرپرست  اداره توزیع محصولات خبری سیدمحمدرضا مدرسی ۸۲۹۲۲۵۱۷
سرپرست  اداره عرضه خدمات خبری امیرصفایی ۸۲۹۲۲۵۱۵

اداره کل امور مالی و ذیحسابی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل
مدیرکل علیرضا سعادت عاکفی ۸۲۹۲۲۴۰۰ akefi.alireza@gmail.com
معاون فریدون نظیر زاده ۸۲۹۲۲۴۰۲
رییس اداره دفترداری و تنظیم حساب‌ها عبدالله صادقی ۸۲۹۲۲۴۴۰
رئیس اداره رسیدگی ۸۲۹۲۲۴۳۰
رئیس اداره اعتبارات ۸۲۹۲۲۴۱۰
رئیس اداره دریافت و پرداخت لیلا احمدی ۸۲۹۲۲۴۲۰

اداره کل امور اداری و پشتیبانی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست محمدحسین فدوی ۸۲۹۲۲۳۰۰
معاون مهرداد جغتایی ۸۲۹۲۲۳۰۲
رئیس اداره کارگزینی و امور دبیرخانه رقیه معماری ۸۲۹۲۲۳۳۰
سرپرست اداره تدارکات و انبارها محمدرضا احسنت ۸۲۹۲۲۳۱۰
سرپرست اداره امور رفاهی و پشتیبانی ایمان محجوبی ۸۲۹۲۲۳۲۰
سرپرست اداره دبیرخانه آرش مجرد ۸۲۹۲۳۳۱۸ ۸۸۸۰۰۱۷۱

معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل
معاون فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی صابر نیلی ۸۲۹۲۲۰۰۵ HHbayani@gmail.com

اداره کل تأمین و توسعه نرم افزار و خدمات ماهواره‌ای

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل
سرپرست ۸۲۹۲۲۱۰۱ jalilian@irna.ir
معاون عبداله اسکندری ۸۲۹۲۲۱۰۱
رییس گروه طراحی نرم افزار و پایگاه داده‌ها میثم نام آور

۸۲۹۲۲۱۵۰

رییس گروه مدیریت وب سایت و اطلاع رسانی مرتضی یکماز ۸۲۹۲۲۱۳۰
رییس گروه تأمین و نگهداری نرم افزاری ۸۲۹۲۲۱۴۰

معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

اداره کل مهندسی و زیرساخت

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل
مدیر کل محمدرضا علیمحمدی ۸۲۹۲۲۲۰۰ mr_alimohammadi@irna.ir 
معاون امیر هوشنگ چیذری ۸۲۹۲۲۲۰۱
رییس گروه زیرساخت‌های ارتباطی مصطفی ساعتچی ۸۲۹۲۲۲۴۰
رییس گروه تأمین و توزیع نیروی الکترونیکی ۸۲۹۲۳۳۱۱
رییس گروه تجهیز و پشتیبانی فناوری اطلاعات کامبیز نوردل ۸۲۹۲۲۲۲۰

معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

اداره کل فرابری و امنیت داده‌ها

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر ایمیل
مدیرکل حسین جلیلیان ۸۲۹۲۲۱۰۰ jalilian@irna.ir
معاون ۸۲۹۲۲۱۰۲
رییس گروه خدمات فنی مشترکین و مناطق خبری سید حامد اعتصامی ۸۲۹۲۲۲۳۰
رییس گروه مرکز داده‌ها سید حامد مشهدی

۸۲۹۲۲۱۲۰

رییس گروه امنیت فضای مجازی بهزاد فتحی

۸۲۹۲۲۱۱۰