بندرعباس – ایرنا –گزارش تصویری ازبازدید مدیرکل و اوقاف وامور خیریه در آستانه هفته وقف به همراه معاون فرهنگی ، رییس اداره شهرستان بندرعباس و مسوول روابط عمومی روز شنبه از ایرنا گفت وگو با رییس و خبرنگاران این رسانه.